Additional

July 31, 2019

ජය පිරිත

සිරි ධිති මති තේජෝ ජයසිද්ධි මහිද්ධි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්ථස්ස භගවතෝ අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස ද්වත්තිංස මහාපුරිසලක්ඛණානුභාවෙන අසීත්‍යානුව්‍යඤ්ජන ලක්ඛණානුභාවෙන අට්ඨුත්තරසත මංගල ලක්ඛාණුනුභාවෙන ඡුබ්බණ්ණරංස්‍යානුභාවෙන කේතුමාලානුභාවෙන දසපාරමිතානුභාවෙන දසඋපපාරමිතානුභාවෙන දසපරමත්තපාරමිතානුභාවෙන සීලසමාධීපඤ්ඤානුභාවෙන බුද්ධානුභාවෙන ධම්මානුභාවෙන සංඝානුභාවෙන තේජානුභාවෙන ඉධ්‍යානුභාවෙන බලානුභාවෙන කේය්‍යධම්මානුභාවෙන චතුරාසිතිසහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානුභාවෙන නවලොකුත්තර ධම්මානුභාවෙන අට්ඨංගිකමග්ගානුභාවෙන අට්ඨසමාපත්‍යානුභාවෙන ඡුළභිඤ්ඤානුභාවෙන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපෙක්ඛානුභාවෙන සබ්බපාරමිතානුභාවෙන රතනත්තය සරණානුභාවෙන තුය්හං සබ්බරෝග සෝක උපද්දව දුක්ඛදෝමනස්සුපායාසා විනස්සන්තු සබ්බසංකප්පා තුය්හං සමිඡ්ඣන්තු […]
July 31, 2019

සීවලි පිරිත

පූරෙන්තා පාරමි සබ්බෙ සබ්බෙ පච්චෙකනායකා සීවලි ගුණතේජෙන පරිත්තං තං හණාමහේනජාලිති ති ජාලිතාමි ආ ඊ ඌ ආම් ඉ ස්වාහා බුද්ධසාමි බුද්ධසත්‍යාම් පදුමුත්තරො නාම නෝ සබ්බ ධම්මෙසූ චක්ඛුමා ඉතෝ සතසහස්සම්හි කප්පෙ උප්පජ්ජි නායකෝ  සීවලි ච මහාථේරෝ සෝ රහෝ පච්චයාදිනං  පියෝ දේවමනුස්සානං පියෝ බ‍්‍රාහ්මණ මුත්තමෝ පියෝ නාග සුපණ්ණානං පිණීන්ද්‍රියං නමාමහං  නාසං සීමෝ ව මේ සීසං නානාජාලිති සඤ්ජලිං සදේව මනුස්ස පූජිතං සබ්බෙ ලාභා උපෙන්තු […]
July 31, 2019

අංගුලිමාල පිරිත

පරිත්තං යං හණන්තස්ස නිසින්නට්ඨාන ධෝවනං උදකම්පි විනාසේසි සබ්බමේව පරිස්ස යං සොත්ථිනාගබ්භ වුට්ඨානං යඤ්ච සාධේති තං බණේ ථෙරස්සංගුලිමාලස්ස ලෝක නාථෙන භාසිතං කප්පට්ඨා යි මහාතේජං පරිත්තං තං භණාමහේ යතෝහං භගිනි අරියාය ජාතියා ජාතෝ නාභිජානාමි සඤ්චිච්ච පාණං ජිවිතා වොරෝපේතා තෙන සච්චෙන සොත්ථිතේ හෝතු සොත්ථි ගබ්භස්සාති ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ දුක්ඛ විනස්ස්තු ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ භය විනස්ස්තු ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ රෝග විනස්ස්තු […]
July 31, 2019

මාර පරාජය පිරිත

යේ සන්තා සන්ත චිත්තා තිසරණ සරණා එත්‍ථ ලොකත්තරේ වා භුම්මා භුම්මා ච දේවා ගුණගණගහණ බ්‍යාවටා සබ්බකාලං ඒතේ ආයන්තු දේවා වරකණකමයේ මේරුරාජේ වසන්තෝ සන්තො සන්තොසහේතුං මුනිවර වචනං සෝතුමග්ගං සමග්ගා සබ්බේසු චක්කවාළේසු යක්‍ඛා දේවා ච බ‍්‍රහ්මුණෝ යං අම්හේහි කතං පුඤ්ඤං, සබ්බසම්පත්තිසාධකං සබ්බේ තං අනුමෝදිත්වා, සමග්ගා සාසනේ රතා පමාද රහිතා හොන්තු, ආරක්‍ඛාසු විසේසතෝ සාසනස්ස ච ලෝකස්ස, වුද්ධී භවතු සබ්බදා සාසනම්පි ච ලෝකඤ්ච, දේවා […]
July 31, 2019

ඇනවුම් පිරිත

චන්ඩ හස්ථි අස්ස මීග ගෝණ කුක්කුර අහිවිච්ජික මණිසප්පදීපි අච්ඡු තරච්ඡු සූකර මහීස යක්‍ඛ රක්‍ඛසාදීහි නානාභයතෝවා නනාරෝගතො වා නානාඋපද්දවතො වා ආරක්‍ඛං ගණ්හන්තු පනිධානතෝ පට්ඨාය තථාගතස්ස දසපාරමියෝ දස උපපාරමියෝ දස පරමත්‍ථපාරමියෝ පඤ්ච මහා පරිච්චාගො තිස්සෝචරියා පච්ජිමභවේ ගබ්භාවක්කන්තිං ඡාතිං අභිනික්‍ඛමනං පඨානචරියං බෝධිපල්ලංකේ මාරවිජයං සබ්බඤඤුතඤාණ පටිවෙධං නවලෝකුත්තරධම්මේතී සබ්බේපිමේ බුද්ධගුණේ ආවජ්ජිත්‍වා වේසාලියා තීසු පාකාරන්තරේසු තියාමරත්තිං පරිත්තං කරෙන්තෝ ආයස්මා ආනන්‍දථෙරෝ විය කාරුඤ්ඤ චිත්තං උපට්ඨපෙත්වා කෝටිසත සහස්සේසු […]
July 31, 2019

අභිසම්භිදාන පිරිත

නමො අභිසම්භිදානෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා. නමො පච්චේක සම්බුද්ධෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති  තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා. නමො පච්චේක සම්බුද්ධෙ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලති පජ්ජලති  තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා. නමො සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා. නමො අංගුලිමාල මහා ථෙරො මහාවීරො මහාකායො මහාබලො යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති තිහුම් තිහුම් […]
July 31, 2019

තිරොකුඞ්ඩ සුත්‍රය

තිරොකුඞ්ඪසු තිට්ඨන්ති සන්ධීසිංසාටකෙසු ව ද්වාරබාහාසු තිට්ඨන්ති ආගත්වාන සකං ඝරං පහූතෙ අන්නපානම්හි ඛජ්ජහොජ්ජෙ උපට්ඨිතෙ න තෙසං කොචි සරති සත්තානං කම්මපච්චයා ඒවං දදන්ති ක්‍දාතීනං යෙ හොන්ති අනුකම්පකා සුචිං පණීතං කාලෙන කප්පියං පානභෝජනං ඉදං වො ක්‍දාතීනං හොතු සුඛිතා හොන්තු ක්‍දාතියො තෙ ච තත්‍ථ සමාගන්ත්‍වා ක්‍දාතිපෙතා සමාගතා පහූතෙ අන්නපානම්හි  සක්කච්චං අනුමෝදරෙ චිරං ජීවන්තු නො ක්‍දාති යෙසං හෙතු ලභාමසෙ අම්හාකක්‍දච කතා පූජා දායකාච අනිප්ඵලා නහි […]
July 31, 2019

ජයමංගල ගාථා

බාහුං සහස්සමභිනිම්මිතසායුධං තං ගිරිමේඛලං උදිතඝෝරසේන මාරං දානාදිධම්ම විධිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානි  මාරාතිරේකමහියුජ්ක්‍ඨතසබ්බරත්තිං ඝොරංපනාලවක මක්ඛමථද්ධ යක්ඛං ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානි  නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්තභූතං දාවග්ගිචක්කමසනීච සුදාරුණන්තං මෙත්තම්බුසේක විධිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානි  උක්ඛිත්ත ඛග්ග මතිහත්ථ සුදාරුණංතං ධාවංති යෝජනපථංගුලිමාලවන්තං ඉද්ධීහි සංඛතමනෝ ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානි   කත්වාන කට්ඨමුදරං […]
July 31, 2019

මහා ජය මඞගල ගාථා

මහා කාරුණිකෝ නාථෝ හිතාය සබ්බපාණීනං පූරෙත්වා පාරමී සබ්බා පත්තෝ සම්බෝධිමුත්තමං ඒතෙන සච්චවජ්ජේන හෝතු තේ ජය ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සක්‍යානං නන්දි වද්ධනෝ ඒවං තුය්හං ජයෝ හෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්කත්වා බුද්ධරතනං  ඕසධං උත්තමං වරං හිතං දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජෙන සොත්ථිනා නස්සන්තුපද්දවා සබ්බේ දුක්ඛා වූපසමෙන්තු තේ සක්කත්වා ධම්මරතනං  ඕසධං උත්තමං වරං පරිළාහූපසමනං ධම්මතේජේන සොත්ථිනා නස්සන්තුපද්දවා සබ්බේ භයාවූපසමෙන්තු තේ සක්කත්වා සංඝරතනං  ඕසධං උත්තමං […]