Vandana

July 31, 2019

ප න් සි ල්

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්සනමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්සනමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස බුද්ඨං සරණං ගච්ඡාමිධම්මං සරණං ගච්ඡාමිසංඝං සරණං ගච්ඡාමි දුතියම්පි බුද්ඨං සරණං ගච්ඡාමිදුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමිදුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ඨං සරණං ගච්ඡාමිතතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමිතතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි […]
July 31, 2019

අටවිසි බුද්ධ වන්දනාව

දන් පින් බලයෙන් ලොව සෙත සෑදු -තන්හන්කර මුණි වඳිනෙමි සාදු නිවාත ගුණ ලොව ඇති කල සෑදු -සුජාත මුණි රජ වඳිනෙමි සාදුපාදන් පෙරහර බුදු බව සෑදු -මේදන්කර මුණි වඳිනෙමි සාදු බලවත් වී ආ මරබල පෑ රදු -පියදස්සී මුණි වඳිනෙමි සාදු දරුවන් දන්දී මරුවන් පැරදු -සරණංකර මුණි වඳිනෙමි සාදු තිස්ස සුවය නිවනට මඟ පෑදුත් අථ්තදස්සි මුණි වඳිනෙමි සාදුමේ පන් දහසෙන් බුදුඟුණ සෑදු […]
July 31, 2019

බෝධි වන්ඳනා

සම්බුදු හිමිට සෙවනක් වුනු බෝරජුට- මේ මල් පුදන්නේ සමිඳුන්ගේ නමට බුදු හිමි කියා දුන් ඒ මහ ගුණ කදට- පළමුව වදිමි බෝ සමිඳුන්ගේ  නමට බුදු පුද ලබාගත් සොඳ මේ බෝ රුකට- මේ පුද කරන්නේ පිළියෙළ කර සොඳට සියලූම අපල දුරු කරවා දෙන ලෙසට- සහනය සලසන්න බෝරජුනේ අපට අන්තිම සැපයි බෝ සමිඳුගේ සෙවන මට- අප අසරණයි වෙන්නකො සමිඳුනි පිහිට සියලූම අපල දුරු […]
July 31, 2019

සත්බුදු නමස්කාරය

විපස්සිස්ස නමත්‍ථු චක්ඛුමන්තස්ස සිරීමතො, සිඛිස්සපි නමත්‍ථු සබ්බභූතානුකම්පිනො, වෙස්සභුස්ස නමත්‍ථු නහාතකස්ස තපස්සිනො, නමත්‍ථුකකුසන්‍ධස්ස මාරසේනා පමද්දිනො. කොණාගමනස්ස නමත්‍ථු බ‍්‍රාහ්මණස්සවුසීමතො, කස්සපස්ස නමත්‍ථු විප්පමුත්තස්ස සබ්බධී, අඕගීරසස්ස නමත්‍ථු සක්‍යපුත්තස්ස  සිරීමතො, යො ඉමං ධම්ම මදේසේසි සබ්බදුක්ඛාපනූදනං. යේ චාපි නිබ්බුතා ලොකේ යතාභූතං විපස්සිසුං, තෙ ජනා අපිසුණා මහන්තා වීතසාරදා. හිතං දේව මනුස්සානං යං නමස්සන්ති ගොතමං, විජ්ජාචරන සම්පන්නං මහන්තං වීතසාරදං. ප්රඥා ඇත්තා වූ ශීමත් වූ විපස්සී නම් බුදුරජු හට […]
July 31, 2019

තෙරුවන් සමාකර ගැනීම

කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං, අච්චයං ඛම මේ භන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං, අච්චයං ඛම මේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං, අච්චයං ඛම මේ සංඝ පුංඤ්ඤකෙත්තං අනුත්ථරං. ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන මා මේ බාලසමාගමෝ, සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාණ පත්තියා. ම විසින් සිතින් හෝ කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ යන තුන් දොරින් නොදැනුවත්ව සිදුකරන […]
July 31, 2019

දෙවියන්ට පින්දීම

එත්තාවතා ච අම්හේහි, සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං, සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු, සබ්බසම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ච අම්හේහි, සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං, සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු, සබ්බසම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ච අම්හේහි, සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං, සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු, සබ්බසම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා, වානාගා මහිද්ධිකා, පුඤ්ඤංතං අනුමෝදිත්වා, චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා, දේවානාගා මහිද්ධිකා, පුඤ්ඤංතං අනුමෝදිත්වා, චිරං රක්ඛන්තු දේසනං. ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා, දේවානාගා මහිද්ධිකා, පුඤ්ඤංතං අනුමෝදිත්වා, චිරං රක්ඛන්තු මං පරං. අප […]
July 31, 2019

වන්දණා ගාථා

ඉතිපි සෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා දේවමනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා ති නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං, සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරාකායො ජිගුච්ජෝ සකලෝ දුගන්ධෝ, ගච්ඡුන්ති සබ්බේ මරණං අහංච ගුණ නම් වූ මහා සයුරේ පරතෙරට ගියාවූ සම්බුදුරජානන් වහන්සේ වදිමි, සියලූ සත්වයෝ සියලූ කල්හී සැප ඇත්තෝ වෙත්වා,වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, මෙම කය පිළිකුල්ය දුගද ය අන් සියල්ලන්ම සේම […]
August 6, 2019

තෙසැත්තෑඤාණ වන්දනාව

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස පඤචාරම්මණ පහීණ වන්නේ, සංසාරික බන්‍ධන පහ වන්නේ, විජ්ජාචරණෙන් සිත පහදින්නේ, සැත්තෑ  තුන් බුදු නුවණ වඳින්නේ. සුතමය ඤාණං බුද්ධ ඤාණං නමාමි සදහම් රසයෙන් දෙසවන සේදු, සිව්සස් දහමින් නුවණැස පෑදු, සුතමය ඤාණය දස දෙස වීදු, ගෞතම මුණි පද නමදිමි සාදු. සීලමය ඤාණං බුද්ධ ඤාණං නමාමි සංවර සීලෙන් නුවණැස පෑදු, ඉදුරන් ගෙන් එන අරමුණු   සේදු, සීලමයේ නැණ […]
August 6, 2019

නවගුණ ආශිර්වාදය

ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්ධෝ, විජ්ජාචරණසම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ, පුරිසදම්මසාරථී සත්ථාදේවමනුස්සානං බුද්ධෝභගවාති අරහං බුදුගුණ ආශිර්වාදය අප තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, සියළු රාග-ද්වේෂ-මෝහප‍්‍රහාණය කළසේක, වීතරාගී වූ සේක, වීතදෝසී වූ සේක, වීතමෝහී වූ සේක, සියළු අකුසල ධර්මයන් ප‍්‍රහණයකළ සේක, සියළු කුසල ධර්මයන් උපදවාගත්සේක, සිත කයවචනය පිරිසිදු කළ සේක,අමාමහ නිවන සාක්‍ෂාත්කළ සේක බුදුරජාණන්වහන්සේ ඇසින් රූපදැක ඒ රූප කෙරෙහි නොඇළුනසේක, නොගැටුනසේක මුළා නොවුණසේක,ආශාවදුරුකළසේක කණින් ශබ්ද […]