1st Chapter

March 27, 2019

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය​

කරණීයමත්ථ කුසලේන යං තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච සක්කෝ උජූ ච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්සකෝ ච සුභරෝ ච අප්පකිච්චෝ ච සල්ලහුකවුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝ ච නිපකෝ ච අප්පගබ්භෝ කුලේසු අනනුගිද්ධෝ න ච ඛුද්දං සමාචරේ කිඤ්චි යේන විඤ්ඤු පරේ උපවදෙය්‍යුං සුඛිනෝ වා ඛෙමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යේ කේචි පාණභූත ත්ථි තසා වා ථාවරා වා අනවසේසා දීඝා වා යේ මහන්තාවා මජ්ඣිමා […]
March 27, 2019

රතන සූත්‍රය​

යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්ඛේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අථෝ පි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මා හි භූතා නිසාමෙථ සබ්බෙ මෙත්තං කරොථ මානුසියා පජාය දිවා ච රත්තෝ ච හරන්ති යේ බලිං තස්මා හි නේ රක්ඛථ අප්පමත්තා යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා සග්ගේසු වා යං රතනං පණිතං න නෝ සමං අත්ථි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණිතං එතේන […]
March 30, 2019

ඛන්ධ පිරිත

ඒවං මේ සූතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ,  තේන ඛෝ පන සමයේන සාවත්ථියං අඤ්ඤතරෝ භික්ඛු අහිනා දට්ඨෝ කාලකතෝ හෝති. අථ ඛෝ සම්බහුලා භික්ඛු යේන භගවා තෙනුපසංකමිංසූ. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදිංසු. ඒකමන්තං නිසින්නො ඛෝ තේ භික්ඛු භගවන්තං එතදවෝචුං.ඉධ භන්තේ, සාවත්ථියං අඤ්ඤතරෝ භික්ඛු අහිනාදට්ඨෝ කාලකතෝ ති. නහ නූන සෝ භික්ඛවේ භික්ඛු චත්තාරි අහිරාජකුලානි මෙත්තෙන චිත්තෙන ඵරිස චෙ හි […]
March 30, 2019

මෙත්තානිසංස සුත්රය

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ  අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ, තත්ර ඛෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝ ති භදන්තේ ති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතදවෝච.  මෙත්තාය භික්ඛවේ චේතෝවිමුත්තියා ආසේවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානිකතාය වත්‍ථු කතාය අනුට්ඨීතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය, එ්කා දසානිසංසා පාටිකඞඛා.   කතමේ ඒකාදස ?  සුඛං සුපති, සුඛං පටිබුජ්ක්‍ඞති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, මනුස්සානං පියෝ හෝති, අමනුස්සානං පියෝ හෝති, දේවතා රක්ඛන්තී, […]
March 30, 2019

මිත්තානිසංස සූත්‍රය​

පහූත භක්ඛො භවති   විප්පවුත්ථෝ සකා ඝරා  බහූනං උපජීවන්ති   යෝ මිත්තානං න දූභති  යං යං ජනපදං යාති  නිගමේ රාජධානියෝ  සබ්බත්ථ පූජිතෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති  නාස්ස චෝරා පසහන්ති  නාතිමඤ්ඤේති ඛත්තියෝ  සබ්බේ අමිත්තේ තරති  යෝ මිත්තානං න දූභති  අක්කුද්ධෝ සඝරං ඒති  සභාය පටිනන්‍දිතෝ   ඤාතීනං උත්තමෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති.   සක්කත්‍වා සක්කතෝ හෝති  ගරු හෝති සගාරවෝ  වණ්ණකිත්තිහතෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න […]
March 30, 2019

මෝර පිරිත

https://cialok.com/. The preparation Cialis Super Active has quality certificates, therefore it is absolutely safe for health. . උදේතයං චක්ඛුමා ඒකරාජා  හරිස්සවණ්ණෝ පඨවිප්පභාසෝ  තං තං නමස්සාමි හරිස්සවණ්ණං පඨවිප්පභාසං තයජ්ජ   ගුත්තා විහරේමු දිවසං  යේ බ‍්‍රාහ්මණා වේදගූ සබ්බධම්මේ  තේ මේ නමෝ තේ ච මං පාලයන්තු  නමත්ථු බුද්ධානං නමත්ථු බොධියා  නමෝ විමුත්තානං නමෝ විමුත්තියා  ඉමං සෝ පරිත්තං කත්‍වා   මෝරෝ චරති ඒසනා.   අපේතයං චක්ඛුමා ඒකරාජා  […]
March 31, 2019

මහා මංගල සූත්‍රය​

ඒවං මේ සූතං එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අථ ඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවල කප්පං ජේතවනං  ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි එකමන්තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි බහූදේවා මනූස්සාච, මංගලානි අචින්තයුං ආකංඛමානා සොත්ථානං, බ‍්‍රෑහි මංගලමුත්තමං අසේවනා ච බාලානං, පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජා ච පූජනීයානං, ඒතං මංගලමුත්තමං පතිරූපදේස වාසෝ […]
March 31, 2019

චන්ද පිරිත

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ  අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ.  තේන ඛෝ පන සමයේන චන්‍දිමා දේව පූත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන   ගහිතෝ හෝති.    අථඛෝ චන්‍දිමා දේව පූත්තෝ භගවන්තං අනූස්සරමානෝ තායං වේලායං ඉමං ගාථං අභාසි.   නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්ථු   විප්පමුත්තෝ සි සබ්බධී  සම්බාධපටිපන්නොස්මි   තස්ස මේ සරණං භවාති.   අථ ඛෝ භගවා චන්‍දිමං   දේව පූත්තං ආරබ්භ   රාහුං අසුරින්දං   ගාථාය අජඣභාසි.   තථාගතං අරහන්තං   චන්දිමා සරණං […]
March 31, 2019

සූරිය පිරිත

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ  අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ.  තේන ඛෝ පන සමයේන සූරියෝ දේවපූත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන ගහිතෝ හෝති.    අථ ඛෝ සූරියෝ දේවපූත්තෝ භගවන්තං අනූස්සරමානෝ තායං වේලායං ඉමං ගාථං අභාසි.  නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්ථු   විප්පමුත්තෝ සි සබ්බධී  සම්බාධපටිපන්නෝ ස්මි තස්ස   මේ සරණං භවාති    අථ ඛෝ භගවා සූරියං   දේවපූත්තං ආරබ්භ රාහුං අසුරින්දං   ගාථාහි අජ්ඣභාසි.   තථාගතං අරහන්තං සූරියෝ සරණං ගතෝ […]